Detaljplaneförslaget

Inledning

Detta planärende har haft en ovanligt lång handläggningstid. I samband att fastigheten köptes 1992 aktualiserade kommunen möjligheten att utöva sin förköpsrätt. Översiktsplanen visade vid den tidpunkten inte att marken skulle användas för bostadsändamål, men kommunen ändrade användningen i översiktsplanen som var under utställning och upprättade även ett planprogram för bostadsändamål. Syftet var inte att tillgodose markägarens önskemål att skapa ett seniorboende utan syftet var att ha ett planunderlag som stöd för att förköpa aktuella fastigheter. Regeringen konstaterade i sitt beslut 1994-03-17 att berört markområde fortfarande vid tiden för kommunens beslut om att utöva förköp, angavs som naturområde där ingen ny bebyggelse kunde tillåtas. Regeringen konstaterade även att det nya planeringsunderlag som kommunen tagit fram som stöd för sitt behov att utöva sin förköpsrätt, visar att aktuellt markområde kan komma att behövas för framtida tätortsutbyggnad. Regeringen avslog kommunens ansökan om förköp. Efter regeringens avslagsbeslut ändrade kommunen innehållet i översiktsplanen och nu var det åter naturmark som var redovisad användning. Vid ett stort antal förfrågningar därefter om att få bygga ett seniorboende meddelade kommunen avslag men 2014 kom ett positivt beslut från Miljö- och b yggnadsnämnden. Ett planprogram var första steget i planprocessen. Planprogrammet upprättades av Tengbom arkitekter på uppdrag av oss. Länsstyrelsen yttrade sig över planprogrammet 2015-02-09 vid samråd och menade att riksintresset för kustzon inte går att tillgodose inom det område som omfattades av planprogrammet och länsstyrelsen skulle komma att utöva tillsyn enligt 11 kap 10-11 §§ PBL. Här kan noteras att riksintresset inte utgör något hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet eller för utförande av anläggningar som behövs för totalförsvaret. Länsstyrelsens hot om att aktualisera överprövning är inte heller tillämpligt.

Detaljplanearbetet

Ett planavtal tecknades i oktober 2014 med kommunen, vilket syftade till att fastställa fördelning av ansvaret för arbete och kostnader mellan parterna i samband med upprättande av detaljplan.

Detaljplaneprocessen fick fart igen under 2:a halvåret 2018, varvid successivt själva detaljplaneutformningen, utredningar kring buller, geotekniska undersökningar, trafikutformning, VA-utredning, dagvatten mm inleddes. För att hantera de naturvärden som noterats inom området har professor Erik Skärbäck i en utredning ”Konsekvensanalys och kompensationsåtgärder” redovisat hur detta ska lösas.

För att få en bekräftelse på att detaljplanen skulle beaktas vid arbetet med en ny översiktsplan och att eventuellt länsstyrelsebeslut om överprövning skulle överklagas, togs kontakt med med planutskottets ordförande Pia Almström. Vid mötet den 21 nov 2019 klargjorde ordföranden att översiktsplanen skulle redovisa en markanvändning enligt detaljplaneförslaget, dvs bostadsbebyggelse och att kommunen skulle göra ett överklagande av länsstyrelsens beslut om detta skulle aktualiseras.

 Under december 2020 blev planhandlingarna färdiga och vid det sammanträde som kommunstyrelsens planutskott hade 2021-01-12 noterade planutskottet att detaljplanens genomförande ej bedömdes medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i miljöbalken samt plan- och bygglagen. Planutskottet godkände det upprättade förslaget för samråd.

Efter planutskottets beslut var detaljplanen ute på samråd under perioden 25 januari – 19 februari 2021.

Samråd Planbeskrivning – Henkelstorp 4:5 Ladda ner

Under samrådet inkom yttranden från enskilda personer med invändningar mot planförslaget där man ansågr att bebyggelsen är olämplig, att natur försvinner för allmänt nyttjande, att bebyggelse inom detta område skulle medföra ytterligare bebyggelse inom andra områden mm. Från olika myndigheter och företag kom bland annat följande synpunkter:

Länsstyrelsen tog huvudsakligen upp samma synpunkter som i sitt yttrande 2015 över planprogrammet och tog åter upp att planförslaget kan komma att prövas utifrån 11 kap 10-11 §§ PBL. Därutöver ansåg länsstyrelsen att det av detaljplanen ska framgå hur dagvattenfrågan ska lösas, att analys av markföroreningar ska göras redan i detta skede mm. 

 https://henkelstorpshage.se/wp-content/uploads/2021/08/Yttrande-Länsstyrelsen-2021-02-19.pdf

SYSAV ansåg att svängradier skall vara minst 9 m på alla gator där renhållningsfordon ska framföras mm ,

Trafikverket ansåg att ytterligare trafikstudier ska göras kring trafikmängd och flöden,

Lantmäteriet anssåg att redovisning på plankartan ska förtydligas och planbeskrivningen ska motiveras varför enskilt huvudmannaskap för de allmänna platserna har valts,

Region Skåne såg positivt på att bostäder skapas men att kommunen bör verka för att undvika negativ påverkan på miljön och att cirkulationsplatsens utformning studeras ytterligare.

Nästa skede I detaljplaneprocessen är att analysera yttrandena och göra bearbetningar av planförslaget innan planärendet åter ska ut för granskning. Eftersom det är fråga om ett utökat planförfarande ska förslaget kungöras och åter gå ut på samråd underen tid av minst tre veckor. De synpunkter som framförts är åtgärder som mycket väl kan hanteras vid planbearbetningen.

 Vid planutskottets sammanträde 2021-05-17, § 10,  beslutade planutskottet att avskriva pågående detaljplan.                                                                      

Som huvudmotiv anges de synpunkter länsstyrelsen redovisat i sitt yttrande, huvudsakligen med samma innehåll som i yttrandet över planprogrammet. Det föranledde en ny kontakt med planutskottets ordförande varför uttalandena vid mötet 2020-11-21 inte längre gällde. Geom mailsvar förklarade ordföranden att länsstyrelsens yttrande tydligt visade att den kommer att överpröva planen och kommunens bedömning är utifrån detta att planen inte kan komma att gå vidare.

Länsstyrelsens yttranden och regeringsbeslut

Länsstyrelsens yttranden, dels vid samrådet över planprogrammet, dels över detaljlplaneförslaget, som enligt protokollet har föranlett utskottet att besluta om avskrivning, innehåller många felaktigheter. För att belysa detta genom en externt sakkunnig, anlitades därför tekn lic Eidar Lindgren för att lämna ett utlåtande.

https://henkelstorpshage.se/wp-content/uploads/2021/08/sakkunnigutlåtande.pdf

Lindgren har varit expert i Riksintresseutredningen SOU 2015:99, sekreterare i Byggkravutredningen, SOU 2012:86, sekreterare i Planprocessutredningen, SOU 2015:109. Därutöver har Lindgren arbetat med undervisning och forskning på KTH kring plan- och bygglagen samt miljöbalken. Lindgren har även en mångårig kommunal erfarenhet med ansvar för byggnadsnämnds myndighetsutövning. Lindgrens utlåtande visar entydigt att länsstyrelsens yttranden innehåller många felaktigheter och Lindgrens sammanfattning avslutas med

 ”Det finns ingen grund för länsstyrelsen att med stöd av 11 kap. plan- och bygglagen överpröva och upphäva den aktuella planen planen med hänvisning till riksintressen”.

Det beslutsunderlag som planutskottet haft i form av länsstyrelsens yttrande, har således varit felaktigt! De övriga samrådsyttrandena, där myndigheter och företag kommit med synpunkter, är av karaktären att de mycket väl kan hanteras vid förestående bearbetning inför nästa steg i detaljplanearbetet, granskning.

I ett planärende för Örmölla 13:205 samt 13:202 i Abbekås, Skurups kommun, överprövade länsstyrelsen kommunens antagandebeslut med stöd av 11 kapitlet plan och bygglagen. Förutsättningarna är desamma som i detta ärende och regeringen meddelade 2016-01-28, att länsstyrelsens beslut skulle upphävas. Varför har inte länsstyrelsen tagit lärdom av regeringens beslut?

Vad händer nu i Planutskottet?

Det beslutsunderlag som var grund för planutskottets avskrivning av ärendet, länsstyrelsens yttrande, var felaktigt. Sakkunnigutlåtandet har därför sänts till planutskottet och vid sammanträde den 16 augusti ska planärendet åter upp till behandling.